Psykosocial hälsa på företaget.

#psykosocialhälsa

Företagare arbetar ofta hårt och med långa arbetstider. Detta gäller inte inte minst de första åren som företagare. För att inte brännas ut i förtid är det viktigt att hålla koll på symtom i god tid och anpassa arbetsmiljön för detta i den mån det är möjligt. Har man anställda gäller arbetsmiljölagen för dessa. Arbetsgivaren har ett särskilt ansvar för den psykosociala arbetsmiljön vilket förtydligas i Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Det gäller främst tre områden: 

  • för hög arbetsbelastning 
  • hälsofarliga arbetstider 
  • kränkande särbehandling

Detta innebär kortfattat att arbetstagarna inte ska inte ha en ohälsosam arbetsbelastning. Arbetstidernas förläggning får inte leda till ohälsa. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Arbetsorganisationen ska vara tydlig. De anställda ska känna till vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd.

Företaget skall klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, t ex genom en policy. 

Chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. Mål ska sättas upp. Självklart är detta sunda riktlinjer även för dig själv som företagare!

HUR MÄTS PSYKOSOCIALA VÄRDEN?

Till skillnad från fysisk överbelastning kan psykosocial överbelastning vara svår att mäta. Ofta handlar det om stressymtom men det är inte säkert att orsaken till stressen är självklar. Det kan vara en rad av olika faktorer som spelar in.

Du och dina medarbetare kan göra ett stresstest som finns länkad i vår verktygslåda här på sidan. Det kommer att ge underlag som ni sedan kan agera utefter.

Vårt grundtips handlar om att uppehålla ett ständigt förbättringsarbete inom arbetsmiljöfrågor, där jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ingår. Du hittar en enkel checklista för detta här på sidan. 
Flera verktyg för social hållbarhet finns i vår lista som du kan kika på utifrån vilka behov du ser i ditt företag.

Vill du läsa mer om psykosocial arbetsmiljö rekommenderar vi dessa riktlinjer för psykisk hälsa från Företagshälsans riktlinjegrupp på KTH.

Här på sajten finns också mera matnyttigt i Emergas metodbok om hur man kan jobba med rättighetsperspektiv på arbetsplatsen: https://impact.coompanion.se/metodstod-for-rattighetsperspektiv/

Vilka globala mål bidrar denna kunskap till?