Minska stressen på företaget!

#psykiskhälsa (INTERN SOCIAL HÅLLBARHET – plupp?)


Fortfarande kan vi uppleva det som att produktion kommer före mänskliga behov i företagandet. Både företagare och deras anställda riskerar olika former av mental ohälsa till följd av framförallt stress. Faktorer såsom mobbing kan öka de negativa utfallen från stress, ångest eller depression till en hög kostnad i både mänskliga och ekonomiska termer. 

Risker företag tar som inte bejakar mental hälsa är missnöje, sjukskrivning, ökad risk för olyckor och låg produktivitet.

Är ditt företag bra på att upptäcka psykiska obehag hos anställda? Vi är ofta bra på att upptäcka och förebygga fysiska risker på en arbetsplats, t ex kopplat till brandskydd och liknande, men psykologiska risker ges sällan samma prioritet.

En anledning till detta är att det länge har funnits ett stigma kring mental ohälsa. Medarbetare kanske inte vill erkänna att det finns ett problem, förrän det är för sent. De ”stressar sig in i väggen”. Därför kan det vara bra att arbeta med anonyma verktyg i vissa sammanhang, till exempel individuella stresstest. Ofta är det just stressen som är den viktigaste psykologiska riskfaktorn.

Stress uppstår av… 

  • Psykisk belastning och trötthet.
  • Missnöje med arbetet på grund av scheman, organisation, löner m.m.
  • Brist på motivation kopplad till den anställdes känslor av missnöje.
  • Motsägelsefulla krav och otydlighet gällande den anställdes ansvarsområden och arbetsuppgifter.
  • Dålig organisation. Detta skapar otrygghet hos de anställda.
  • Interpersonella problem. Till exempel mobbning, diskussioner, diskriminering, konflikter etc.

Europeiska arbetsmiljöbyrån hävdar att mer än hälften av européerna anser att stress är huvudproblemet i alla arbetsmiljöer. På lång sikt leder detta till fysiska och psykiska sjukdomar. Arbetsgivaren måste vidta åtgärder som ser till att stressen inte tar för stora proportioner på arbetsplatsen. Medarbetarna själva måste också hitta strategier för att minska stressen och motverka dess inverkan på psyket. En hög nivå av mental ohälsa/stress på en arbetsplats kan leda inte bara till psykologiska sjukdomar utan även ökad olycksrisk,  hjärt- och kärlproblem och muskel- och skelettproblem hos medarbetarna.

Tips på verktyg för att upptäcka och motverka mental ohälsa på företaget finns här på sajten, exempelvis stresstest och ABC-metoden. Mindfulness 10 min om dagen har också visat sig vara bra mot stress och olika former av mental ohälsa. 

En bra samling av verktyg för att på ett strategiskt sätt bejaka social hållbarhet på ett företag hittas här: https://impact.coompanion.se/metodstod-for-rattighetsperspektiv/

Ref:

https://utforskasinnet.se/framja-mental-halsa-pa-arbetsplatsen/

Vilka globala mål bidrar denna kunskap till?