Corporate Social Responsibility (CSR)

#psykosocialhälsa (INTERN SOCIAL HÅLLBARHET – plupp?)

Enligt EU så är CSR det ansvar företag har för den påverkan man har i samhället där man verkar. CSR är en process att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar, anti-korruption i strategi och verksamhet. Man ska se över, tänka innovativt och utveckla sin affärsmodell, sina produkter och tjänster. CSR kan i många fall också handla om att säkerställa att lagar efterlevs, t.ex. i områden med svaga styrsystem. Det finns också globala riktlinjer som ska godtas och efterföljas. Denna definition användas brett, bland annat av organisationen CSR Sweden.

Mer kortfattat har EU-kommissionen definierat CSR som företagens ansvar för deras inverkan på samhället. Företag kan ta ett grundläggande socialt ansvar genom att

  • integrera sociala, miljömässiga, etiska, konsument- och mänskliga rättigheter i sin affärsstrategi och verksamhet
  • följa lagen


Vad som normalt anses med termen CSR i praktiska sammanhang är dock när företag går utöver sitt grundläggande sociala ansvar och vidtar konkreta åtgärder för samhällsförbättring via olika aktiviteter som integreras i eller går utanför den ordinarie verksamheten.

Varför är CSR viktigt?
För företag ger CSR viktiga fördelar när det gäller riskhantering, kostnadsbesparingar, tillgång till kapital, kundrelationer, HR-ledning, hållbarhet i verksamheten, innovationsförmåga och så småningom vinst.

RBC – en alternativ term!
”Responsible business conduct” eller RBC kan översättas till ”företagsmässigt ansvarstagande”. Detta är en alternativ term som introducerats av OECD i nära samarbete med näringslivet, fackföreningar och icke-statliga organisationer. OECD har definierat RBC som att ”göra ett positivt bidrag till ekonomiska, miljömässiga och sociala framsteg i syfte att uppnå hållbar utveckling och undvika och ta itu med negativa effekter relaterade till ett företags direkta och indirekta verksamhet, produkter eller tjänster”.

För EU:s ekonomi gör CSR och RBC företag mer hållbara och innovativa, vilket bidrar till en mer hållbar ekonomi
För samhället erbjuder CSR och RBC en uppsättning värderingar som vi kan bygga ett mer sammanhållet samhälle på och som vi kan basera omställningen till ett hållbart ekonomiskt system på.

Läs mer:
https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/sustainability/corporate-social-responsibility-responsible-business-conduct_en

Konkreta tips för ditt CSR-arbete

Gräv där du står… d.v.s. börja här och nu.

  • Fundera över ditt företags resurser och förutsättningar och vad ditt företag har möjlighet att påverka. Tänk på att inte ta på dig alltför stora åtaganden i början.
  • Gå igenom ditt produktsortiment. Hur ser produktionsprocessen ut för att ta fram din produkt? Kan det finnas risk för barnarbete eller stor miljöpåverkan?
  • Ska du producera i ett annat land? Samarbeta med andra företag inom branschen eller försök hitta någon som känner väl till förhållandena i det landet.
  • Ställ frågor om hur dina produkter tillverkas och ställ öppna frågor som inte kan besvaras med ett ja eller nej, exempelvis: Hur tillverkas produkterna? Hur säkerställs att barnarbete eller farliga kemikalier inte förekommer? Om det är möjligt, besök fabrikerna och titta på produktionen.
  • Undersök om det finns möjligheter att sponsra verksamheter som främjar hållbarhet. Vissa företag sponsrar idrotten eller andra föreningar, verksamheter inom miljöskydd, handlar av sociala företag med mera. Vissa bygger upp goda exempel kopplade till sin egen verksamhet så som egen bigård/bihotell/blomsterängar eller liknande. De får då egen honung att dela ut till kunder och andra samverkanspartners.
  • Vissa företag går med i företagsnätverk så som CSR SWEDEN eller andra aktörer kopplade till CSR för att jobba tillsammans med andra. Svensk Barter är en företagsring som jobbar både med ekonomisk och social hållbarhet här ger ett kooperativt alternativ.

Det måste börja med en idé! Det här vill jag ta ansvar för. Det här vill jag börja med. Ha en idé och ett mål för vart du vill komma och vad du vill åstadkomma. Sätt upp långtidsplaner för ett CSR-arbete och försök uppnå olika delmål. Stå för det du gör. På så sätt vinner du respekt från omgivningen. Var realistisk och lova inte för mycket.

Vilka globala mål bidrar denna kunskap till?