Psykologisk trygghet på arbetsplatsen

#psykosocialtrygghet (INTERN SOCIAL HÅLLBARHET – plupp?)

Har du hört om begreppet psykologisk trygghet på arbetsplatsen? Det handlar om att alla medarbetare på en arbetsplats ska känna sig trygga i att uttrycka vad de tycker och tänker utan att drabbas av negativa konsekvenser.

Ett sätt att mäta psykologisk trygghet är att använda nedanstående påståenden och låta medarbetare ranka dem från 1-10.

 • If you make a mistake on this team, it is often held against you.
 • Members of this team are able to bring up problems and tough issues.
 • People on this team sometimes reject others for being different.
 • It is safe to take a risk on this team.
 • It is difficult to ask other members of this team for help.
 • No one on this team would deliberately act in a way that undermines my efforts.
 • Working with members of this team, my unique skills and talents are valued and utilized.

Varför är detta viktigt? Jo, för att i ett klimat som präglas av trygghet och stöd så verkar medarbetarna i högre grad omfamna misstag och vågar be om feedback från kunder och kollegor. Ett klimat som saknar detta ser istället ut att leda till att medarbetarna drar sig för att fråga, erkänna fel eller uttrycka en avvikande åsikt av rädsla för att bli straffade eller utstötta. 

Det sista tenderar att inte bara skapa sämre trivsel utan även sämre resultat på en arbetsplats. Anledningen är att låg psykologisk trygghet motverkar lärande. För att skapa hållbarhet över tid måste ett företag alltid utvecklas och då är lärandet viktigt att sätta i fokus. Lärandet är grunden för innovation. En annan viktig aspekt är säkerhet. En arbetsplats där medarbetare inte vågar påtala fel och brister kan leda till olyckor.

Här är fyra tips för att stärka den psykosociala tryggheten:

 • Rekrytera personer med rätt förutsättningar, det vill säga en proaktiv personlighet, emotionell stabilitet och lärandeorientering.
 • Skapa psykologisk trygghet genom formella team med en hög grad av autonomi, där samtliga medarbetare har tydliga roller men behöver varandra på olika sätt. Se till att teamet belönas gemensamt. 
 • Satsa på ledarbeteenden som skapar tillit, inkludering och stöd. Se till att ledare har de förutsättningar och verktyg som krävs för att bygga positiva relationer med sina medarbetare. 
 • Prioritera det sociala på arbetsplatsen – stöttande goda relationer och nätverk. Trygga relationer är avgörande.


Genom att mäta den psykosociala tryggheten och sedan vidta åtgärder inom ramen för ett ständigt förbättringsarbete så kan ni främja engagemang, tillfredsställelse, lärande, kunskapsdelning, kreativitet, innovation och prestation hos individer och grupper på ert företag.

Ref:
https://temahr.se/arbetsmiljo-kultur/psykologisk-trygghet-vad-ar-det-och-vad-sager-forskningen/ 

Vilka globala mål bidrar denna kunskap till?